جوری بعضی از این ملت مسافرت میکنند که انگار اسباب خانه را کنده اند و کمپلت روی سقف ماشین تپانده اند .
لینک
۱۳۸٦/٧/٢ - میم . دانش