دچار سکوتی شده ام و بدون کلمه ای حرف میزنم . شاید دلم تنگ شده باشد برای با هم قهوه خوردن در همان کافه کوچک مولن روژ که صاحبش به ما عادت کرده و یک شکم سیر هر دفعه برایمان از زندگی اش بگوید و مرا نصیحت کند و تو را تعریف که پر رو تر شوی .

لینک
۱۳۸٦/٧/۳ - میم . دانش