دلمان را به این افتضاح بزرگ خوش کرده ایم که هر از چند گاهی میرویم توی باقالی و آنتن نمیدهد کوفتی و بیلان مان می آید که چهارصدو و اندی بیش هزار تومان وراجی کرده ایم و مجازات شدیم 
لینک
۱۳۸٦/٧/٦ - میم . دانش