نمي دانم از لحاظ تئوريك با خوش قولي مشكل عميقي پيدا كرده ام و يا اصولاٌ كمي زياد كلنگ تشريف دارم ؛ علي القاعده يا زمان من را آدم به حساب نمي آورد يا من زمان ضاغارت را . به هر حال با پـــــــري قرار گذاشتم و گفتم فردا ساعت يازده ! گفت يعني دوازده شازده .
لینک
۱۳۸٦/٧/٧ - میم . دانش