انگاری که دیشب تا نیمه های تاریکی تابستان بود و از نیمه ها شب به اینطرف زمستان خودش به شخصه آسمان و زمین را غافلگیر کرده . دلتان را به پایئز خوش نکنید رفقا ! امسال بساط کنار پنجره و قهوه سیگار و مرور خاطرات جمع و جور است  .  گمانم پایئز هم لای درختها پشت پنجره  خشکش زده باشد وقتی که من پنجره را از فرط سرما دیشب به رویش بستم .

/ 3 نظر / 3 بازدید
سامان

وقتی پاییز پشت پنجره خشکش می زند تازه وقت نوشیدن قهوه در فضای انباشته از دود سیگار کافه است . . . پاییز ، همانی که برگها را زرد می کند یک بهانه است . . . نوشیدن قهوه و دود کردن سیگار در پاییز ماست که لذت بخش است .

سامان

همیشه آرزو داشته ام زندگی ام یک اثر جاودان باشد . . . آپم .

نجات

من که گفتم این پاییز هم ما را به شکر خوری انداخته . نخیر جانم تکلیفش با خودش مشخص است عشوه گری می کند