سیب کوفتی را کدام احمقی اول گاز زد  !

/ 5 نظر / 3 بازدید
سما

سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک ...

هجران

نگو که حوا........! نگو نخست حوا سیب را گاز زد که اگر او نمی زد حالا بهشتی بودیم نـــــــــــــــــــــــه نگو! من از ازل گناه کار نبوده ام جان برادر

سارا

در این مواقع جیغ بنفش کشیدن راه حلی بسی سهل و آسان است برای پیدا کردن مجرم...[نیشخند]

...

خالی بستن. سیبی در کار نبوده!همه اش بهونه اس.