بهار هم خمیازه میکشد اینروزها !

/ 7 نظر / 4 بازدید
دنیا

روزهای خواب آلوده ایست..

سارا

طبیعت ژست نمی خواهد. این بود کعه زیاد تحویلش نگرفتیم...

لی لی

و من هم .......... يك لي لي

امین ف

بیشتر انگار وسط شب ادراری باشد. باران راداری؟

بنفشه

خميازه مي كشه.منم اتگشت اشاره به سمت دهانش مي برم تا بخنده!

نجات

ما نیز! البته این باران که هوایمان کرد شدید ...