هولناک بود . دوازده روز را علی الدوام و لا ینقطع جلوی چشم اقارب و نزدیکان و ارحام گذراندیم و متبهرانه در مقابل تمام دسیسه های زنانه ، مردانه مقاومت فرمودیم که نامی خوش بماند از ما ، مضافاٌ اینکه نیشمان را تا بیخ گوش به روی هر کس و نا کس نشان دادیم من باب تساهل و تسامح  . سیزده روز گذشت ؛ سبزه هم گره نزدیم و طبیعت را هم تفتیش نفرمودیم . فتح الفتوحی میشود آقا ! اگر نحسی سیزده را زیر سبیلی رد کنیم . همین ؛ زیاده عرضی نیست 

/ 3 نظر / 3 بازدید
tookaa

من هم همین ... باقی بقایتان.

لی لی

در عوض بنده حقير ، در خدمت خاله و خانباجي هاي فاميل نه چندان بزرگمان ، در حياط بنده منزل سيزده را بدر كرديم . اگر حضرت عالي در اين سيزده بدر حال نفرموديد ، غم مخوريد ، ما هم همچين با شما فرقي نداشت حالمان ... باقي بقايتان. يك لي لي

نجات

13 بدر ما که نشان داد نحسی اش پایدار است همین