2000801465088042185_rs.jpg


فرصتي است در بي فرصتي انگار ، بگذار ببينم بوسه ها از كجا تمام ميشوند ؟

/ 8 نظر / 3 بازدید
مرمر

وبت و نوشته ها قشنگن موفق باشی

خوابهای يک ديوانه در جهان مسطح

گير دادی به پا و کفش و اين برنامه ها ول کنم نيستی از پل ميدان انقلاب تا شن و ماسه و بوسه خب حتما حکمتی دارد کج گردن خان کتاب به دست خوش باش که خيام به مستی خوش بود

بنفشه

اگر شروع شوند آن طور که باید ...اگر...و هزار اگر.

محمد

آنجا که بوسه ها تمام می شوند، دلتنگي شروع مي شود... كاش هرگز...