دچار کمی خود کیفوری مفرط شده ام ،یعنی از خودم راضی ام شدید .  چراکه بعد از نفهمیدن مفاهیم جدیدی از سلسله مباحث حقوق انگلستان به خودم افتخار کردم که خدا را شکر ؛ قدرت فهم مبانی فکری این اجنبی های خدا نشناس را ندارم و اینکه اساساٌ قرار بر این نیست همه ی آدمها همه چیز را بفهمند که پسر ! و النهایه از مقادیر بسیطی سرخوردگی جان به در بردم .

/ 2 نظر / 3 بازدید
نجات

این خود کیفوری از آن لحاظ است آیا ؟ :دی

نقطه الف

:) آدم که حالش خوب باشد همه چی خوب است!