گفتي ميخواهم همسر انتخاب كنم كه گفتم اول سرت را بشناس و بعد هر غلط ديگري كه خواستي ؛ كه پا به پا بيايد و سر به سرت گذارد نه از سر لجبازي و يك دندگي كه از سر دلسوزي و مهرباني كه نيازي نباشد نيمي از عمر را مشغول اين شوي كه اولاٌ و بالذات تو را بفهمد و ثانيا و بالعرض احمقانه تحسين ات كند كه وهم برت دارد كه خوشبختي كه اگر نشد ديگر نيم ديگر را بي خيال جانم و الكي دنبال فرشته نگرد وسعي كن از همان كه داري لذت ببري!

/ 4 نظر / 3 بازدید
sun

ba adamhaye ziad ekhah ke in rahe hale to jur dar nemiayad!

nilram

فهمیدن را در زمان صرف کن، چون زمان می گذرد، سر همان سر نمی ماند و نیز سرعت دگرگونی هم پایه نیست و اندازه ی حرکت با دیگری که روزی همراه و همسرت می شود، یکسان نمی ماند. اما تقس اصلی، یکدم، سازش است نه از سر اجبار و نه به بوی گند، که به حرمت با هم سپری کردن و هم بو شدن گاه حتی اگر همراه نبودن، اصلا حدیث دیگری است ، دیگر...

سميرا

آخرش چی شد؟ انتخاب کردی؟ :دی