دیروز نزدیک بود یک شکم سیر کتک مفصلی بخورم . چند تایی از کارگرهای زیر نظرم اعتصاب کرده بودند که چرا ماست و پنیر و قطعات یدکی کافی ندارند . من هم ضمن دعوت به آرامش بهشان قول دادم در اسرع وقت لوازم یدکی و ماست فراوان برایشان تدارک ببینم اما در مورد پنیر اضافی موضوع باید با بالاسری ها هماهنگ بشود . راهشان را گرفتند و رفتند اما مغز استخوانم دارد میلرزد . آخر اعتصاب کارگری به عمرم ندیده بودم .

/ 4 نظر / 3 بازدید
راب بیت

ما خودمونیم کتک خورده تیم داش ممدرضا اینا چه حرفیه؟[ماچ]

بهزاد

ی اشتباه فاحش!هیچ وقت به هیچ کارگری قول نده پسر