_سر تیم ارشد کماندوهای چتر باز یگان ویژه عملیات گزارش میکنه قربان !

_فرمانده عصبانیه و صداتو میشنوه سرگرد !

_ آها ! قربان؛ خبری از دشمن نیست ؛ ما هر چه پیشروی میکنیم اثری از اون کثافتهای آشغال نمی بینیم . گمان میکنم دمشون رو گذاشتند روی کولشون و در رفتند قربان . ما خیلی هراسناک عمل کردیم قربان .

_...

_الو فرماندهی ؟ تکلیف چیه قربان ؟ دستور چیه ؟!

_ سرگرد ! فرمانده معتقده که شما ابله ها خیلی از مرحله پرت هستید چونکه دو کیلومتر عقبتر از خطوط آتش دشمن فرود آمدید و با پیشروی مسخره تان در جهت عکس  کاملا گند زده اید به عملیات .

/ 0 نظر / 3 بازدید