هیچ کجا پیدایش نمیکنی . یعنی یک جایی گذاشتمش که راستش را بخواهی دست خودم هم بهش نمیرسد . مثل آن بچگی هایم که شکلات خارجی مغز فندق ام را پرت کردم بالای چوب پرده که به ذهن جن هم نرسد . از ترس اینکه شب ، نصفه شب کسی نیاید توی اتاقم از کنارم برش دارد و فردایش که از خواب بلند شدم حرص بخورم که چرا تمامش را خودم تنهایی نخوردم ، لجم بگیرد ، کفری بشوم ، دلم بخواهد زار زار گریه کنم . برای چه؟ برای یک شکلات ! غافل از اینکه فردا و پس فردا و بعد و بعدها و تا دم خانه تکانی دم عید همان بالا بماند که لای گرد و خاک و آفتاب بهم بماسد و له و لورده شود .که مادر لجش بگیرد حرص بخورد کفری بشود و گوشم را بپیچاند که زار زار گریه کنم  . هیچ کجا دنبالش نگرد . جایی گذاشتمش که راستش را بخواهی دست خودم هم بهش نمیرسد . همین جا یک گوشه ی دل قایم اش کرده ام عشق را .

/ 5 نظر / 3 بازدید
پریدخت .:

[قلب]

شوكا

شكلات تعبير قشنگي بود .

سوده

هیچ وقت عشق قایم اش نکن ، فریادش بزن ، زندگیش کن

دیوانه ی عاقل

بعد از مدتها اومدم و گفتم سری بهت بزنم ولی فقط فونتهای فضایی می بینم ... فونتت چیه ؟ بگو که نصب کنم ببینم چی می نویسی