زبان تو نوشتار است نه علاف خیابانها شدن عزیز . اسیر تبلیغات آنهایی که سر جایشان گرم و نرم نشستند و در دل و جانت آتش خشم تو به برادرت را دم میدهند نشو. بنشین و بنویس از حقیقتی که میخواهی . این انتظار از من میرود ، از تو میرود؛ که فرهیخته تری ، که امروزی تری . پس زحمت فهماندنشان را همانطور که آموختی بکش ، بکش که تنها امیدی اگر باشد به اینکه کسی به اینها بتواند بفهماند آنچه دیگران فهمیده اند و تو فهمیده ای که آنها نفهمیده اند؛ خودت هستی وبس وگرنه تو هم آدم کشته ای . نبوغ و بالندگی را کشته ای ، هم نبوغ خودت را هم همانکه اجازه دادی در لجن زار تفکرات عهد چنگیزی اش غرق شود . بنویس و شیر فهم کن تعریفی که تو از زندگی برای خودت و او میخواهی چیست . که باید تو باشی و من باشم و همه باشیم که خوش باشیم . این وقت را به او هم بده که یک روز پای بیداری تو آنطرف مانتیور بنشیند و منکوب شود و انسانیت در وجودش بیدار شود . بنویس که در تاریخ بماند اثری از تمدن مداری ات از آگاهی ات . بنویس و ویران کن . بنویس و بساز.

/ 0 نظر / 17 بازدید