گفتم آخ !

مادر جان گفت چه شد ؟

گفتم توی این بلبشو باران را کم داشتیم که آمد .

گفت بچه جان باران ها معمولاٌ کارشان اینست که بشویند و ببرند وقتی باران زد خوشحال باش .

چیزی نگفتم و خوشحال شدم .

/ 7 نظر / 3 بازدید
برزگ

ببار ای بارون ببار با دلم گریه کن خون ببار دلا خون شو خون ببار بر کوهو دشت و هامون ببار دادو بیداد ازین روزگار...

برزگ

ببار ای بارون ببار با دلم گریه کن خون ببار دلا خون شو خون ببار بر کوهو دشت و هامون ببار دادو بیداد ازین روزگار...

برزگ

ببار ای بارون ببار با دلم گریه کن خون ببار دلا خون شو خون ببار بر کوهو دشت و هامون ببار دادو بیداد ازین روزگار...

برزگ

ببار ای بارون ببار با دلم گریه کن خون ببار دلا خون شو خون ببار بر کوهو دشت و هامون ببار دادو بیداد ازین روزگار...

برزگ

ببار ای بارون ببار با دلم گریه کن خون ببار دلا خون شو خون ببار بر کوهو دشت و هامون ببار دادو بیداد ازین روزگار...

برزگ

ببار ای بارون ببار با دلم گریه کن خون ببار دلا خون شو خون ببار بر کوهو دشت و هامون ببار دادو بیداد ازین روزگار...