نگاهی به غفور میکند و نسل گنجشککان را بیم میدهد که ور افتاد که نمیداند گربه همسایه دندان خام خوری ندارد . اصلا گنجشک دوست ندارد .
/ 3 نظر / 3 بازدید