تاریخ پشت پرده مردگان است ؛ زندگی ؛ شکست ها ، پیروزی ، سیاست ها ، حماقت  ، تنفر ها و  عشق .

/ 7 نظر / 3 بازدید
دنیا

زندگی ترکیبی ست از شکست ها و پیروزی ها و سیاست ها و حماقت ها و غم ها و شادی ها و عشق و فراق و وصال و امید و آرزو و ناامیدی ها و ... و با همه ی اینها زندگی معنی پیدا می کنه. پس نمی شه یک گزینه ی جدا در نظرش گرفت چون همه ی اینها با هم و در کنار هم می تونه زندگی را معنی ببخشه. جمله ی اولت را دوست می دارم. " تاریخ پشت پرده مردگان است "

nergal

با عذر تقصیر اطاعت امر شد دوست من. جهان های بزرگ و کوچکی که داریم دارد تمامی پیدا می کند. هیچ چیز نه عجیب شده و نه تاسف بار. طبیعی رو به جلو درو می کند.

sasa

تاریخ را ورق زدن است که ماهیتش را معرفی می کند. ورق به ورق ....

امین ف

عشق بی محل می زند. همان حماقت را تکرار می کردی