سفرتحقیقاتی که پیش بیاید آنهم ناگهانی و غیر قابل اجتناب این میشود دیگر برادر !  فقط یکی دو سه نفری را وقت میکنی خبر دار کنی که درجه اهمیت شان آنقدری هست که نگرانی شان نگرانت کند . به شرافتم قسم دهکوره ای بود که نه برق داشت و نه تلفن ، جوان هم یکی دو تا بیشر نداشت . همه یا پیر بودند یا بچه بودند و اصولا هر سن و سالی که بودند ، جوان نبودند . چیز خاصی نداشت غیر از مردمانی که از ته دل خیره نگاهت میکردند و بعضاٌ بچه هایی که با دست نشانت میدادند و بی دلیل دنبالت راه می افتادند . یک درختی هم وسط ده قد علم کرده بود که نمیدانم دقیقاٌ ارتفاعش چقدر بود اما قطرش حدوداٌ صدو پنجاه وجب بود  .  حق الکشف ما را لحاظ بفرمایند محل اختفای این جایی که بودیم را لو میدهیم

/ 5 نظر / 3 بازدید
phoenix

هم.. تو که میگی جوون موون نداشت. به خاطر چی باید برام مهم باشه؟ اون درخته؟!:دی

حامد

سلام خوبین؟ یه زمانی طرفای ما میومدید و ما هم میومدیم! چرا دیگه نمیآین؟[نیشخند] به این جور دهات ها بیشتر سر بزنین. خوبه. اگه یه خورده برید دیگه بچه ها بی دلیل دنبالتون راه نمیافتن. ظاهر وبلاگ خیلی عوض شده و لی قشنگه[لبخند]

سما

حق شما محفوظ ... چشمک هم بزنید سمت و سوی جاده هویدا شود کافیست اما ارزان حساب کنید مشتری شویم !

سان

حق الکشفتان چقدر است؟

بنفشه

رفته بودیم سال پیش ..جایی شبیه همین جایی که تعریف کردی با دیوارهای سرخ و پیرزن های شبیه به هم یکدست! و من نیمی از خودم را آنجا گذاشتم و پاهایم اما برگشت!