اخلاقیات گذشت زمان میخواهد

 

/ 6 نظر / 3 بازدید
دوست

« جاء الحق و زهق الباطل» سختی زمستان زندگی بهار خود را در پیش دارد... « قیام وحدت» تحت راهبری یگانه نجات دهنده آدمیان « آقا پروفسور ابراهیم میرزایی » هدف در این است که با دست آدم باطل منهدم و « حق وعدالت» برقرار گردد... « یدالله فوق ایدیهم» www.alamehaghvaedalat.com وب سایت « سازمان عَلَمِ حق و عدالت» www.nazaratemardomi.com وب سایت « نظرات مردمی» « سازمان عَلَمِ حق و عدالت » Parsayan11@gmail.com ایمیل همراهان « سازمان عَلَمِ حق و عدالت » در ایران

امین ف

خوب. آره موافقم.مثل هم خوابگی نیست که یک شبه اش هم همان قدر ممکن باشد و همان قدر لذت بخش.

امین ف

خوب. آره موافقم.مثل هم خوابگی نیست که یک شبه اش هم همان قدر ممکن باشد و همان قدر لذت بخش.

امین ف

خوب شد این بانو سارا کامنت داد, وگرنه بزبیاری بدیست آدم دوتا کامنتش را من (آن هم تکراری) داده باشم) آن یکی را هم آن برادر ارجمند...!

سما

اخلاقیات ؟؟ گذشت زمان ؟؟ نه عزیز دل ... اخلاقیاتی که در چهارچوب زمان معنا پیدا کند که دیگر اخلاقیات نیست ...