دم دمای صبح که نه غروب ؛ توی اتاق استراحت که نه ! توی اتاق کارم ؛ پشت میز دوستم که نه ! پشت میز خودم ؛ کنار گلدان شمعدانی که نه ! کنار گلدان کاغذی ی قرمز ؛ پای چپم که نه ! پای راستم دارد ذوق ذوق می کند  . خیالم چرت اش برده باشد

/ 5 نظر / 4 بازدید
سامان

نزدیکای شب که نه نزدیکای عصر، پشت میز نهار که نه پشت میز کارم، در هوای بارانی که نه در هوای آفتابی، با ناراحتی که نه با لبخندی ملیح، با عجله که نه با آرامش، برای کس دیگری که نه برای تو اومدم ایمیل که نه کامنت بزارم. آخرش اون که نه این شد که می بینی.

رها

زیادی خوشم اومد از اینجا :دی