این کنتور می اندازد جانم !  حساب و کتاب دارد . اعصاب را میگویم .

/ 8 نظر / 3 بازدید
دنیا

خب باشه!

خانم دانهیل قرمز

این که اعصاب خوردی نداره ...یه 220 ولت بچسبون بهش میسوزه ...دیگه هیچی نمیندازه

سان

کنتور من که رسما ترکیده!

پس از سکوت

حساب و کتابش هم مثل خودش خورد است.اعصابم را می گویم!

نجات

یعنی چیزی هم به اسم اعصاب مونده ؟