گوسفند چوپان را چپ چپ نگاه كرد و زير لب گفت من اگر بخواهم زير نور ماه نوشخوار كنم ، دم كدام ابلهي را بايد ببينم ؟

/ 7 نظر / 3 بازدید
بنفشه

نجات (ماندا)

جدی تا به حال به قضيه گوسفند و چوپان اين جوری نگاه نکرده بودم

=

طفلی گوسفندا!!!!!!!!!

سارا

خدمتتون عارضم که اين قضيه در دست بحث و بررسی بين متفکران و اساتيد می باشد. خوب مسئله ایست بس پيچيده....

نياز

اين روزا ابله تر از من پيدا نمی کنی زور نزن جايی هم نگرد