گرمتر که میشد به میزان گرمای هوا موهای کله ی احمد هم هی کم و کمتر میشد ؛ حتی بعضی وقتها با تیغ کله اش را صاف میکرد و می آمد صاف مینشست مثل آئینه دق جلوی چشممان توی چمن های باغ بالا ؛ این یعنی اینکه امروز روز خیلی گرمی خواهد بود یا شاید هم در اعتصاب به دمای هوای دیروز بوده ! معلوم نمیکرد . میگفت خودش هم زیادی ته دلش علاقه ندارد با شرائط جوی اینقدر چکشی برخورد کند اما آقاجانش که از این حرفها حالیش نبود ، اصلاٌ کیف میکرد کله ی بچه اش برق میزند ، قیافه ی آفتاب سوخته ای هم داشت . انگاری آفتاب برای کسانی که سعی میکردند بیشتر از دستش فرار کنند غیر قابل تحمل تر میشد . آرزو به دلمان مانده بود یکبار این قیافه زمخت را با موهای آب و شانه شده ببینیم ؛ چهار سال پیش برای فرار از دست آفتاب و ماشین سر تراشی و مقادیری هم درس خواندن رفت انگلستان ، برایم ایمیل فرستاده که «هر روز اراجیف ات را میخوانم . راستی اینجا همیشه عصر است . خورشید دست به کمر ایستاده و مهربان است با خلق الله . خودم هم روی کله ام سبز شده مثل همان چمن های باغ بالا. خودم هم باورم نمیشود که اینهمه مو یکجا دارم . رنگ و روی آدم اینجا برمیگردد و آدم دلش میخواهد هر روز صبح موهایش را آب و شانه کند .»

/ 6 نظر / 3 بازدید
خانم دانهیل قرمز

نسخه ی شما را بردیم دراوخونه .. گفتیم اقای وکیل تجویز فرمودن ...یه ورق یه قلم یه خیال خام پیچید برامون .. پول خون باباشو ازمون گرفتو راهیمون کرد سمت بلاگفا ...

حامد

اوووووووووووووووه مای گاد البته نکه اوه مای گاد ولی خوندمت (پست اخر) ونیم پنجه ای از قبلها. میخواستم لینکت کنم اما اشتباهن وب تو بستم.بعدا میگردم پیدات میکنم(اسونه) گرچه حرفامون خیلی باهم فرق داره اما نمیدونم چرا احساس میکنم تو هم چشات سبزه

حامد

اوووووووووووووووه مای گاد البته نکه اوه مای گاد ولی خوندمت (پست اخر) ونیم پنجه ای از قبلها. میخواستم لینکت کنم اما اشتباهن وب تو بستم.بعدا میگردم پیدات میکنم(اسونه) گرچه حرفامون خیلی باهم فرق داره اما نمیدونم چرا احساس میکنم تو هم چشات سبزه