وقتي كوچك تر كه بودم از تاريكي ميترسيدم . بزرگ تر كه شدم حالا چمباتمه زدن در تاريكي را دوست دارم و با هم رفيق شده ايم ؛ با هم فكر ميكنيم و حرص ميخوريم و براي خلايق خوابهاي خوش و ناخوش مي بينيم . نميدانم شايد روزي از اين بزرگتر ، تاريكي از من بترسد . 

/ 3 نظر / 3 بازدید
اقليما

تاريکی اگر نبود هيچ روشنايی بر تن لحظات سايه ای نداشت .

هيچکس زاغچه ای را تخمشم حساب نکرد

< = >

هيچکس زاغچه ای را تخمشم حساب نکرد

قليان هم جمع کرديد از کافه ها ۱۰۵! غليان می کند خونم نجوشد؟