از این گوگل پیله تر و خرفت تر من ندیدم آقا ! چند بار راپورت کردم که این نامه ها شخصی است و اینها اسپم یعنی نا خواسته و تبلیغاتی و این وظیفه ی شماست که اگر وقت سر خاراندن نداشتم که بیایم به جایش نامه هایم را بخوانم شما اینها را که تبلیغاتی است و دیده ای نگاه نمیکنم و نمیخوانم بردار و بگذار توی سطل زباله بعد هم آنها را که گذاشتی آن گوشه موشه ها بیاور جلوی دست ، که من نیاییم آنوقت هر دو کاسه ی چه کنم ؟ چه کنم ؟ دست بگیریم و لوقوز بهم بار کنیم ؛ ولی خیالم گوشش به این حرفها بدهکار نیست ؛ انگار نه انگار . حالا که آمده ام میبینم لای یک مشت نامه ی شلوغ پلوغ ، خوانده و نخوانده ؛سه چهار ستون نامه برایم تل انبار کرده که بفرما اینهمه نامه داری دسته بندی اش هم نکردم که بیکار نباشی .

راستی هر چند بهار شل و ولی است اما نو روزهایتان مبارک

/ 1 نظر / 15 بازدید
سامان

بهار با همه رنگارنگی یک پیام دارد، یکرنگی. سال نو مبارک دوست من.