امروز روستایی ها من باب مذاکره و از در سازش و تبدیل تهدید به فرصت آمدند برایمان انگور آوردند و گردو در حالی که ما دیگر بنا را بر این گذاشته ایم که آخر هفته جورو پلاسمان را جمع کنیم و برویم سراغ آنچه برای شروعش تصمیم گرفته بودیم بیاییم اینجا . بگویم بوی خاک باران زده و عطر کاهگل های دیوار ها و پر چین های خانه باغها را ؟ به خیالم فهمیدنش سخت نیست که نم باران هم اینجا اینروزها سرکی کشیده .

/ 0 نظر / 3 بازدید