یک حکومت بد بهتر است یا هرج و مرج ؟

/ 6 نظر / 130 بازدید
سامان

هيچكدام، يك حكومت خوب از هر دو بهتر است...

امید

دش دشذشغشی شیشئه فشد ذث غث زاهظشغههههذثیث

هرج و مرج نتیجهْ حکومت بده و عامل و معلول رو که نمیشه با هم مقایسه کرد![متفکر]

رز

هرج و مرج نتیجهْ حکومت بده[افسوس] عامل و معلول قابل مقایسه نیستن[متفکر]