اساساٌ همه ما مردها ؛ قیافه ی حق به جانب میگیریم ، فقط بعضی استعداد بیشتری در قیافه ی حق به جانب گرفتن دارند

/ 3 نظر / 3 بازدید