امروز حسابی کوفت تشریف داریم ، ضمناٌ یکی دیگر از این جلسات احضار خانواده داریم که آقاجان زحمت اش را کشیده ! داریم به محل اجلاس تشریفمان را میبریم ، از آن جلسه هایی که همه دور هم مینشینند و میگویند خیلی دلشان تنگ شده بوده و چایی قورت میکشند و دوباره میروند تا چهار پنج ماه دیگر که تنگ بشود .

/ 2 نظر / 4 بازدید
سلام همسایه ها

سلام.روز مادر مبارک.با شعری از ... آپم.منتظر نظرتم دوست من[گل]

سلام همسایه ها

سلام.روز مادر مبارک.با شعری از ... آپم.منتظر نظرتم دوست من[گل]