آيا اصولا آنجايي كه گدايي با التماسي زائد المعمول  جنس خراب خودش را پشت  " به خاطر خدا " پنهان ميكند خدا هم مثل ما تحريك عواطف ميشود و اگر كمكش نكنيم مطلق العنان ،اتفاقا ، حتما ، شايد ، اتفاقا، سوسكمان ميكند ؟ ...

/ 5 نظر / 3 بازدید