از خواب كه بيدار ميشوم دو سه باري دور و وارو ميزنم درجا و شروع ميكنم به نگاه كردن سقف اتاق فكر كردن ؛ هميشه از بقيه زودتر بيدارم . يادم باشد حتما در مورد سقف اتاقم متذكر شوم كه دارد نم ميكشد و عنقريب كه روي سر پايين بيايد. دارد با صداي آرام ميخواند و از اول و آخر شان همه را لعنت ميكند . دعا خواني هايش يكزماني خسته كننده بود اما حالا دلتنگي نديدن هاي مكرر يكقدم جلوتر از اختلاف سلايق است . وقتي بيدار ميشدم داشت آرام زمزمه ميكرد . نميدانم من كجاي دعايش بيدار شدم ، سر نفرين ها يا همراه ستايش ها يا صداي آن مرد كه ميگويد "برفيه برف "

/ 11 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
کمیته‌ی پی‌جوی آزادی دانشجویان دربند

فراخوان خانواده‌های دانشجویان دستگیر شده مراسم 16 آذر سال 86 درموج دستگیری های بی‌سابقه‌ی دانشجویی در آستانه‌ی روز 16 آذر(روز دانشجو) بیش از 30 تن از دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب دانشگاه‌های سراسرکشور بازداشت شده‌اند. شگفت این که 16 آذر که نماد مبارزه با رژیم وابسته‌ی شاهنشاهی و سلطه‌ی بیگانه بوده است از سوی جمهوری اسلامی نیز تحمّل نمی‌شود. آن چه امسال در روز دانشجو روی داد، تکرار همان صحنه‌هایی است که رژیم گذشته هر ساله در برخورد با جنبش دانشجویی ایجاد می‌کرد. گرامی‌داشت روز دانشجو سنت پنجاه و چند ساله‌ی جنبش دانشجویی ایران است و دانشجویانی که امسال به اتّهام برگزاری مراسمی ، با محوریت مخالفت با جنگ و تحریم، بازداشت شده‌اند در زمره‌ی شریف‌ترین فرزندان این آب و خاک‌اند. ما خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط فرزندان اسیر خود هستیم. کمیته‌ی پی جوی آزادی دانشجویان دربند

soulmate

شوق است در جدايی و جور است در نظر هم جور به که طاقت شوقت نياوریــــم

محمد

اوه بله تبريک ميگم بهت بابت سليقه ابی وارت..!

بنفشه

همه سقف ها فرو ریخته اند! این توهم ما است از ... همان زمزمه ها باقی مانده اند که ما فکر می کنیم هنوز سقفی هست...

گوساله

اين سقف نم کشيده که گفتی چيه؟

سارا

و در اين برف ما هستيم و خدای خودمان...

amin f

e'teraafan,estedrak nashod

عليرضا سمر

برف پارو می کنیــــــــــــــــــم! برف می کنيم٬ پـــــــــــــــــارو! پارو می کنيم برفـــــــــــــــــــ ! می کنيم پارو٬ برفـــــــــــــــــ ! ...