نبودن تضاد فرهنگی به این معناست که وقتی مسئله ای تو را اذیت میکند باعث تفریح دیگری نباشد ؛ به عبارت ساده تر موضوع اینستکه مجموعه ای از مفاهیم و ارزشها که طی مرور سالها برای کسی به شکل فرهنگ فکری و تفریحی و  زیستی و در نهایت معاشرتی او در آمده در طی همان سالها  وارونه اش برای شخص دیگری شکل نگرفته باشد . مثل اینکه من از رینگ اسپرت برای ماشینم بدم بیاید ولی یکنفر دیگر از ماشین من بدون رینگ اسپرت !

/ 0 نظر / 127 بازدید